Битолчани ќе добијат полигон за полагање на возачки испити

Во 12 години владеење, ДПМНЕ покрајтоашто не направијаништо ни гоуништија и тоаштогоимавме. Повеќе од 4 годиниБитола е оставена без полигон за полагањевозачкииспити.

Откако во мај 2013е донесено решение за забрана за користење на полигонот, повеќе од 1500битолчанигодишно, се принудени да одат до соседнитеградови – Прилеп и Ресен, за обукии полагање, со што, покрајскапиот износ за возачкадозвола, приморани се и на дополнителнитрошоци.

Цели 4 години,ДПМНЕ иТалески не успеаа да одредатнитулокација за полигон, за на крај да не убедуваат дека ималеземјоделскоземјиште кое треба да гопренаменат.
Но до денденес,за еден ваковкруцијален проект,ништо не е направенониту на хартија, а уштепомалку за неговаизградба.Повеќе од очигледно е дека ветенитепроекти на ДПМНЕ се потонати во мракот на едналоша и јалова политика којасвоевременооставиразорнипоследици во Битола. 

Срамно и недопустливоешто по толку годиниовој проблем остана затворен низ општинскитефиоки.

За иднаталокалнасамоуправапредводена од СДСМ и коалицијатаполигонот во Битолаќебиди еден од примарнитепроекти кои ќегиспроведе. Со тоаовојгорчлив проблем ќе стане минато и битолчаниќеможат повторно да полагаат во својотсопствен град.

Затоа сите заедно на 15-ти Октомври да покажеме дека си госакаменашиот град и со заокружување на бројот 19 да ставимекрај на една мрачна ера. Битолазаслужува многу повеќе.
19 –за живот во Битола✔.

Изјави кандидатот за советник – Елеонора Илиевска